Kerstin Jacobson

Kerstin har under sitt yrkesverksamma liv arbetat i stora offentliga organisationer med många privata företag och offentliga aktörer.

Under tiden på Vägverket samarbetade hon med Skogsåkarna, Reaxcer, VSV Frakt och Träfrakt i Småland, vilka hade 50 % av marknaden. De positiva effekterna av projektet blev lägre transportkostnader och ökad säkerhet.

Hon har processlett och samarbetat med företag som Stora Enso, offentliga organisationer och kommuner för att miljöanpassa, öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i deras resor och transporter.

Sagt om Kerstin

Vi fick hjälp med organisationsöversyn av vår miljö- och byggförvaltning. Jaconsult gav oss tänkvärda förslag som stödjer oss i vår utveckling.”

Klas Lundgren, miljö- och byggchef Timrå kommun

”I samband med en större översyn av samhällsförvaltningens organisation var Kerstin med som chefsstöd och bistod med sin erfarenhet. Idag har vi en fungerande organisation och ledningsstruktur som stöder de utmaningar och den positiva utveckling som Härnösand är inne i.”

Thomas Jenssen, samhällsbyggnadschef Härnösand kommun

”Vid framtagandet av VA-planen tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag hade vi en tight tidplan och komplexa frågeställningar att hantera. Med stöd av Kerstin som projektledare nådde vi projektmålet och har nu en fastställd VA-plan som stöder oss i det långsiktiga planeringsarbetet.”

Kent Westerlund, VA-chef MIVA

”Umeå har ett högt tryck på detaljplanehandläggningen och att få fram detaljplaner. Kerstin har i ett komplext ärende sammanställt en samrådsredogörelse för bostäder som gjort att vi snabbare kunnat komma till avslut.”

Tomas Strömberg, stadsarkitekt Umeå kommun

Utdrag ur CV

Som chef över Bygg- och Miljöavdelningen på Örnsköldsviks kommun ansvarade jag för verksamheten samt 65 medarbetare. Arbetet har innefattat bland annat verksamheterna bygglov, detaljplanering, miljö- och hälsoskydd, kommunalt lantmäteri, Kart/GIS. Ansvar över en budget på drygt 50 miljoner kronor.
Chef för 25 medarbetare på fyra lokalkontor i regionen och en budget på 30 miljoner. I uppdraget ingick att leda och utveckla samarbetet med kommuner, landsting, företag, polismyndigheten i syfte att miljöanpassa, öka trafiksäkerheten och tillgängligheten inom vägtransporterna. I uppdraget ingick även det strategiska arbetet för dessa tre områden samt myndighetsutövning.
Chef för 12 personer och en budget på 25 miljoner. Jag ansvarade för en verksamhet inom områdena miljö, tillgänglighet och trafiksäkerhet samt dispensverksamheten i regionen.
Jag har drivit ett flertal samarbetsprojekt i syfte att kvalitetssäkra företag och organisationers resor och transporter.
Detta arbete innebar att jag tog fram en miljöhandlingsplan för Örnsköldsviks kommun.
Utredningsuppdrag kopplat till kommunens avfallshantering. Jag hade ett uppdrag att informera om källsortering och kompostering samt ta fram platser i kommunen för återvinningscentraler.
Miljö- och Hälsoskyddslinjen

skidspår

Kontakta Kerstin!

Jaconsult erbjuder skräddarsydda lösningar på just ditt utvecklingsbehov.

Kontakta oss så får du veta mer.
Kontakta Kerstin!